Ban Chấp hành Công đoàn

* Ban Chấp hành Công đoàn:

1. Nguyễn Thị Hồng Hoa2. Trần Thị Kim Thoa

3. Đặng Thị Phương Lan

4. Vũ Thị Minh Thu

5. Nguyễn Thị Kim Liên

 

Chủ tịchPhó chủ tịch

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên