Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU
 
Hiệu trưởng: Vũ Thị Thúy Vân

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán
 

Phó Hiệu trưởng: Hoàng Thanh Bình

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sư phạm Tiểu học