Cựu giáo chức

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Địa chỉ

Ghi chú

1

Trần Ngọc Mậu

1936

Hiệu Trưởng

Lý Nhân – Hà Nam

Nghỉ hưu 1996

2

Trần Thanh Sơn

1939

Hiệu Trưởng

TP Nam Định

Nghỉ hưu 1999 – Mất 2008

3

Lê Thị Mơ

1952

Hiệu phó

TP Nam Định

Nghỉ hưu 2007

4

Tô Ngọc Anh

1937

Giáo viên

TP Nam Định

Nghỉ hưu 1997

5

Vũ Minh Hồng

1945

Giáo viên

TP Nam Định

Nghỉ hưu 2000

6

Đỗ Thị Tuyết

1949

Giáo viên

TP Nam Định

Nghỉ hưu 2004

7

TrÇn ThÞ Nga

1950

Giáo viên

TP Nam Định

Nghỉ hưu 2005

8

Hà Minh Chi

1950

Giáo viên

TP Nam Định

Nghỉ hưu sớm 2002

9

TrÇn ThÞ §oan

1952

Giáo viên

TP Nam Định

Nghỉ hưu 2007

10

Vò ThÞ Liªn

1952

Giáo viên

TP Nam Định

Nghỉ hưu 2007

11

Vũ Thị Khanh

1952

Giáo viên

Hà Nội

Nghỉ hưu sớm 2002

12

TrÇn §×nh Qu©n

1953

Giáo viên

TP Nam Định

Nghỉ hưu sớm 2011

13

TrÇn ThÞ TuÊn

1954

Giáo viên

TP Nam Định

Nghỉ hưu 2009

14

NguyÔn ThÞ Lan

1955

Giáo viên

TP Nam Định

Nghỉ hưu 2010

15

Hoµng ThÞ Tuú

1955

Giáo viên

TP Nam Định

Nghỉ hưu 2010