Đoàn Thanh niên

Ban Chấp hành Đoàn TNCSHCM:

 

1. Trần Thanh Hà

2. Trần Trung Kiên

3. Vũ Thị An Trinh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên