Phó Hiệu trưởng Nhà trường qua các thời kỳ

Phó Hiệu trưởng Nhà trường qua các thời kỳ

Từ năm học 1988 – 1989 đến năm học 1995 – 1996:

Phó Hiệu trưởng: Đinh Thị Tú

Năm sinh: 1960

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán

Từ năm học 1996 – 1997 đến năm học 1998 – 1999

  Phó Hiệu trưởng: Đinh Thị Tú

Năm sinh: 1960

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán

  Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Mơ

Năm sinh: 1952

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sư phạm

 

 Từ năm học 1999 – 2000 đến năm học 2006 – 2007:
  Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Mơ

Năm sinh: 1952

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sư phạm

  Phó Hiệu trưởng: Bùi Thị Tuyết Nhung

Năm sinh: 1959

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán

 

Từ năm học 2007 – 2008 đến năm học 2015 – 2016:
  Phó Hiệu trưởng: Bùi Thị Tuyết Nhung

Năm sinh: 1959

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán

 
Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Minh Hương

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn: Đại học SP Tiểu học

Từ năm học 2016 – 2017 đến nay:

  Phó Hiệu trưởng: Bùi Thị Ngọc Dung

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Tiểu học